קול קורא מטעם עיריית טירת הכרמל
לקידום יוזמות קהילתיות לקידום קיימות עירונית לשנת תשפ"א
עריית טירת הכרמל והמשרד להגנת הסביבה מעוניינים לתמוך ביוזמות קהילתיות הפועלות לקידום קיימות עירונית לשם כך תעניק הרשות המקומית תמיכה כספית על סך של 10000-30000 ₪ לכל יוזמה שתיבחר. סה"כ ייבחרו __2-4_ יוזמות קהילתיות לקבלת תמיכה כספית וליווי מקצועי. יוזמות הרשאיות להגיש בקשה לתמיכה קבוצות תושבים ופעילים המעוניינות לקדם יוזמה סביבתית קהילתית חדשה. מועד הגשה 1/12/20 תנאי סף לקבלת התמיכה
  • הגשת טופס בקשה הכולל: תיאור הפרויקט המוצע: ייחודיות הרעיון, אבני דרך לביצוע ותוכנית ותחזוקה , שילוב קהילה וסביבה
  • בחירת היוזמה תעשה בוועדת שיפוט הכוללת נציגי הרשות המקומית, איגוד ערים מפרץ חיפה- הגנת הסביבה והמשרד להגנת הסביבה- מחוז חיפה.
  • היוזמות שייבחרו מחויבות לציין בכל פרסום שייצא כי הפרויקט נעשה בסיוע הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה.
אמות מידה לקבל התמיכה
  • הקבוצות המועמדות יידרשו להציג את תיאור הפעילות בשנה והישגים מרכזיים
תמיכה תקציבית
  • גובה התמיכה המקסימלי לכל יוזמה אשר תיבחר הוא __10-30__ ₪
  • דיווח על מטרות הרכישה ובצירוף חשבוניות לצורך קבלת 100% החזר מהמשרד להגנת הסביבה
  • הסיוע יינתן עבור המרכיבים הבאים בלבד: תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.
מחויבות הרשות המקומית ליוזמות הקהילתיות
  • להעמיד אנשי מקצוע של הרשות המקומית לטובת קידום היוזמות הקהילתיות בהתאם לצרכים ובתיאום
  • תחזוקה עתידית של הפעילויות (פיזיות וקהילתיות) לתקופה של שלוש שנים לפחות מקבלת אישור ההתחייבות של המשרד להגנת הסביבה
שלבי התהליך הרשות המקומית תפרסם את הקול קורא עם קבלת אישור ההתחיבות מהמשרד להגנת הסביבה והאישורים המתאימים מקרב בעלי תפקידים ברשות ייקבעו מועדים מחייבים להגשת הבקשות והתכנסות ועדת השיפוט לבחירת היוזמות יקבע מפגש של בעלי תפקידים רלוונטים מהרשות המקומית עם נציגי היוזמה על מנת לבחון ליווי מקצועי והכנת תוכנית לאורך שנת הפעילות יתקיימו מפגשים קבועים עם נציגי היוזמה וביקורים שוטפים בשטח של אנשי מקצוע בהתאם לצרכים מפגש סיכום והכנת מצגת
סעיף נבדק תוצאה הרצויה ניקוד
הקבוצה המציעה מאפייני הקבוצה תומכים בהצלחת היוזמה. משך קיום הקבוצה - 5
יכולות מקצועיות לביצוע המיזם - 5
סה"כ - 10
תכנית עבודה פעילות מתמשכת תכנית מובנת - 5
לאורך השנה - 5
סה"כ - 10
מידת תרומתו של המיזם לסביבה נותן מענה לבעיה ללא פתרון, מטפל בבעיה במקור, מפחית את טביעת הרגל האקולוגית של הרשות. מטפל בבעיה בעלת רלוונטיות מקומית גבוהה. צורך בפתרון לבעיה - 5
פתרון במקור הבעיה - 5
רלוונטיות מקומית - 5
מפחית שימוש במשאבי סביבה - 10
סה"כ - 25
חדשנות ופריצת דרך מידת החדשנות של המיזם  = האם בוצע ברשות / ברשויות אחרות והאם יש לו יכולת טובה לגדול ו/או להניע מיזמים דומים נוספים פריצת דרך בקיימות המקומית של הרשות- 10
יכולת להניע מיזמים נוספים - 5
סה"כ - 15
מעורבות קהילה היקפי התושבים שייקחו חלק, יושפעו ויכירו את המיזם. כמות ומגוון משתתפים מפעילים - 5
השפעת המיזם על הקהילה ומעורבותה - 5
סה"כ - 10
מיזם בר קיימא יכולתו של המיזם לפעול למשך זמן מבחינה תקציבית. המיזם מקבל תמיכה מקצועית/כספית מהרשות המקומית - 5
פוטנציאל גיוס משאבים נוספים - 5
קיים 'מוסד מאמץ' למימון ביניים עבור היוזמה (מתנ"ס) - 5
סה"כ - 15
תכנית תקציבית תרומת התכנית התקציבית למימוש היוזמה סעיפי התכנית תקציבית בהתאם להנחיות הקול קורא - 5
התכנית התקציב תסייע  בהוצאת היוזמה לפועל - 5
סה"כ - 10
התרשמות הועדה התרשמות כללית מהיכולת של המיזם להצליח 5
ציון סופי 100
הגשת בקשה לתמיכה ביוזמה קהילתית- סביבתית יש לשלוח טופס זה עד תאריך ____7/12/20________
נושא היוזמה
שם הארגון/קבוצת פעילים המגיש את היוזמה
מס' הפעילים המשתתפים ביוזמה
פרטים אודות קבוצת הפעילים
פרטי איש קשר של היוזמה
אוכלוסיית היעד כלפיה מכוונת היוזמה
תיאור קצר של היוזמה/אבני דרך/הצעת תקציב ראשונית (כיצד יסייע התקציב למימוש היוזמה?)